Opći Uvjeti – Putovanja/Izleti

Opći uvjeti putovanja

Organizator putovanja – Montona tours, turistička agencija d.o.o.
Ugovaratelj putovanja – osoba koja ugovara putovanje/izlet u svoje ime ili ime treće osobe
Putnik – osoba koja osobno poduzima putovanje, neovisno o tome da li je ona istovremeno i Ugovaratelj putovanja
Opći uvjeti – Opći uvjeti putovanja Montona tours, turistička agencija
Ugovor – ugovor o organiziranju putovanja, kojeg su Organizator putovanja, odnosno druga od njega ovlaštena osoba i Ugovaratelj putovanja zaključili u svrhu realizacije putovanja prema točno određenom Programu putovanja odnosno prema Individualnom programu putovanja.
Program putovanja – svaki objavljeni promidžbeni materijal koji se odnosi na točno određeno putovanje kojim je ujedno opisan plan putovanja te u tom pogledu i kao takav predstavlja opću ponudu

Organizatora putovanja koji sklapanjem Ugovora čini sastavni dio tog Ugovora, pod uvjetom da samim Ugovorom nije što drugo određeno
Individualni program putovanja – Paket aranžman izrađen na zahtjev zainteresiranog Ugovaratelja putovanja odnosno Putnika
Voucher – pisana isprava koja glasi na ime ili na određenu grupu putnika te sadrži neprenosivo pravo osoba na čije ime glasi na usluge koje su u njoj navedene odnosno nalog neposrednom davatelju usluga da osobama na čije ime glasi pruži navedene usluge
Subagent – treće osobe putem kojih Organizator putovanja promovira, prodaje i ugovara svoja putovanja.
Svi termini koji se spominju u ovim Općim uvjetima, a počinju velikim slovom imaju značenje kakvo im je dano u ovoj točki Općih uvjeta pod uvjetom da nisu drugačije definirani Ugovorom.

Općim uvjetima putovanja turističke agencije Montona tours-a (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) uređuju se međusobni odnosi između Montona tours-a (u daljnjem tekstu Organizator putovanja) i osobe koja poduzima putovanje (u daljnjem tekstu Putnik) te osobe koja ugovara (kupuje) putovanje/izlet za sebe ili treću osobu (u daljnjem tekstu Ugovaratelj putovanja).
Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o putovanju te Programa putovanja i Individualnog programa putovanja.
Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, prihvaća u cijelosti ove Opće uvijete:

  1. Potpisom Ugovora ili
  2. Potpisom vouchera ili
  3. Potvrdom rezervacije (uplatom cijelog iznosa putovanja ili akontacije) ili
  4. Potpisom suglasnosti za terećenje kartice

Prijavu za putovanje može izvršiti svaka osoba navodeći imena putnika i njegove/njihove druge podatke u svrhu realizacije putovanja i to telefonom, e-mailom, kupnjom putovanja preko internetske stranice www.montonatours.com ili drugim sredstvima komunikacije, kao i kod ovlaštenih Subagenata.
Uplatom akontacije ili potvrdom narudžbe u web shopu na internetskoj stranici www.montonatours.com, putnik u cijelosti prihvaća Opće uvijete i potvrđuje da je s njima upoznat. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.


Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik dužan je, na zahtjev Organizatora putovanja, dostaviti sve podatke i dokumente potrebne radi realizacije putovanja. Organizator putovanja ima pravo zatražiti i zadržati preslike dokumenata, ako je to potrebno za realizaciju Ugovora o organiziranju putovanja. U slučaju da Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, ne dostavi tražene podatke putovanja u roku i na način naveden u zahtjevu Organizatora putovanja, smatra se da je odustao od putovanja.
Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, odgovoran je za svu štetu koja za njega ili Organizatora putovanja nastane zbog davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka, odnosno dokumenata.


Prije zaključenja Ugovora, Ugovaratelj putovanja dužan je izvršiti uplatu akontacije prema ponudi (ako programom nije drugačije navedeno), Ukoliko se akontacija uplaćuje prema ponudi u 2 navrata, a Ugovaratelj putovanja ne uplati preostali iznos cijene u predviđenom roku, smatrat će se da je odustao od putovanja te je Organizator putovanja slobodan postupiti prema točki 8. ovih Općih uvjeta.


Smatra se da je Ugovaratelj putovanja ispunio obvezu uplate akontacije s danom u kojem je uplatio iznos na ime akontacije u korist računa Organizatora putovanja, odnosno s danom u kojem je Organizator putovanja primio od Ugovaratelja putovanja pisanu suglasnost o terećenju njegove kreditne kartice u svrhu plaćanja akontacije ili ugovorene cijene putovanja.


Kod Individualnih programa putovanja, akontacija se uplaćuje prema ponudi Organizatora putovanja. Uplatom akontacije smatra se da je Ugovaratelj putovanja prihvatio Individualni program putovanja. U slučaju otkaza prihvaćenog Individualnog programa putovanja, primjenit će se točka 9. Općih uvjeta. Uplaćena akontacija uračunat će se u cijenu putovanja. Ako Organizator putovanja nije u mogućnosti potvrditi rezervaciju po kojoj je uplaćena akontacija, uplaćeni iznos na ime akontacije vratit će uplatitelju, u cijelosti.

Cijene Putovanja objavljene su u Programu putovanja te vrijede od dana objave Programa putovanja. Cijena Putovanja u pravilu ne uključuje, osim ako Ugovorom ili Programom nije drugačije određeno, troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju, putno osiguranje te neobvezatne sadržaje. 


U slučaju u kojem posebne usluge nisu sastavni dio Programa putovanja, a koje Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik može naručiti prije, odnosno tijekom putovanja, Organizator putovanja će nastojati osigurati pružanje tih usluga od njihova neposredna davatelja. U tom slučaju Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik dužan je izvršiti uplatu cijene za tražene posebne usluge na način i u roku kako to zahtijeva neposredni davatelj tih usluga, uvećanu za naknadu pribave tih usluga koja pripada organizatoru putovanja i u slučaju odustanka Ugovaratelja putovanja odnosno Putnika od naručenih posebnih usluga.


Eventualni posebni popusti na punu cijenu Putovanja, npr. za djecu ili druge pogodnosti za putnike, primjenjuju se samo ako su naznačeni na Programu putovanja.

Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana rezervacije došlo do:

  • promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.),
  • promjene cijene prehrane i drugih usluga navedenih u aranžmanu.

Organizator putovanja može o promjeni cijene aranžmana izvijestiti pismeno ili usmeno. Putnik može otkazati aranžman bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik aranžman pisanim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene manjeg od 10% putnik nema pravo na naknadu štete. Objavljene cijene rezultat su ugovora organizatora putovanja s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u odredištu u kojem putnik boravi.

Organizator putovanja zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ako prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći.

Bez obveze na naknadu štete Ugovaratelju putovanja odnosno Putniku, Organizator putovanja može otkazati putovanje zbog više sile koja može nastupiti prije ili za vrijeme putovanja i u slučaju da se za putovanje ne prijavi dovoljan broj putnika, a koji je naznačen u svakom Programu putovanja. Ako Organizator putovanja otkaže putovanje, Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik ima pravo na povrat cijelog uplaćenog iznosa cijene putovanja, ali nema pravo na naknadu troškova vize ili sličnih usluga.

U slučaju da Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik otkaže putovanje, Organizator putovanja zadržava uplaćeni iznos u visini koja ovisi o vremenu otkazivanja putovanja i to na sljedeći način:

JEDNODNEVNA PUTOVANJA

  • do 72 h prije polaska- povrat uplate 100% (moguć je otkaz bez naknade)
  • od 72 h do 0 h prije polaska: 100% cijene aranžmana
  • nakon polaska: 100% cijene aranžmana

Unutar otkaznog roka od 72 sata nema povrata uplate bez obzira na vremenske uvjete, kašnjenja, bolesti ili osobne hitne situacije.

Usmeni otkaz Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo dopisom ili e-mailom. Ako Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. 

Ako Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik, na vlastiti zahtjev, prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.

Ugovorena cijena dnevnih putovanja u organizaciji Montona tours-a uključuje osiguranje od rizika nesretnog slučaja (smrt, invaliditet). Kako bi Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik ostvario pravo na osiguranje mora prije početka putovanja dostaviti Organizatoru putovanja osobne podatke o putnicima koji su potrebni Osiguravatelju za policu osiguranja.

Putnici su dužni, o vlastitom trošku, pribaviti i posjedovati valjane putne isprave za cijelo vrijeme trajanja putovanja. Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik isključivo je odgovoran za slučaj u kojem nije u mogućnosti ostvariti putovanje zbog neposjedovanja valjanih putnih isprava. U tom slučaju smatra se da je Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik otkazao putovanje, te će se primijeniti točka 9. Općih uvjeta.

U slučaju krađe ili gubitka putnih isprava za vrijeme putovanja Putnik će sam snositi troškove pribavljanja novih isprava, kao i troškove koji iz toga mogu proizaći. Organizator putovanja pomoći će putniku u slučaju krađe/gubitka putnih isprava, pri tome vodeći računa o normalnom odvijanju Programa putovanja.

Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja te svojim postupcima ne ugrožavati redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u/na sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i Organizatorom putovanja.
Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja, Organizator putovanja osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika.


Ako je u slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku.


Putnik je dužan pridržavati se zakonskih propisa Republike Hrvatske. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja propisa, sve nastale troškove snosi Putnik.

Organizator putovanja dužan je brinuti se o provedbi usluga kao i o izboru davatelja usluga te brinuti o pravima i interesima Putnika sukladno trgovačkim običajima u turizmu. Organizator putovanja dužan je Putniku pružiti sve usluge navedene u Programu putovanja i odgovara Ugovaratelju putovanja odnosno Putniku zbog eventualnog neispunjenja ili djelomičnog ispunjenja usluga. Organizator putovanja nije odgovoran za eventualne pogreške koje nastanu prilikom objave Programa putovanja/Paket aranžmana.

Organizator putovanja dužan je sve ugovorene usluge izvesti u potpunosti i kako je opisano u Programu putovanja, osim u slučaju više sile (prometne nezgode, vremenske nepogode, terorističkog akta i slično). U takvim slučajevima Organizator putovanja će osigurati pružanje usluge ovisno o uputama državnih vlasti Republike Hrvatske.

Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu, ukradenu ili izgubljenu prtljagu Putnika tijekom odvijanja putovanja.

U slučaju da Putnik ima prigovor koji se odnosi na neispunjenje pojedine usluge iz programa putovanja, Putnik je dužan svaku eventualnu reklamaciju prijaviti pratitelju putovanja kako bi se pokušala ukloniti na licu mjesta. Naknadne reklamacije se neće uvažiti. Naglašavamo da je u interesu Putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja.

Putnik je dužan surađivati s pratiteljem putovanja i izvršiteljem usluge u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje, a koje odgovara ugovorenoj usluzi, Organizator putovanja neće uvažiti naknadnu reklamaciju Putnika, niti je na nju obvezan odgovoriti. Ako niti nakon prigovora na licu mjesta usluga nije pružena na ugovoreni način, Putnik je u mogućnosti po povratku s putovanja Organizatoru podnijeti pisani prigovor na slijedeći način: na licu mjesta (prije povratka s putovanja) zatražiti pisanu potvrdu od osobe koja je odgovorna za izvršenje usluge s kojom je putnik nezadovoljan i istu priložiti uz svoj pisani prigovor, email-om na info@montonatours.com ili preporučenom poštom na Montona tours d.o.o., Kanal 10, 52424 Motovun, najkasnije u roku 8 dana nakon povratka s putovanja. U protivnom, Organizator putovanja predmetni prigovor nije dužan uzeti u obzir. Prigovori po povratku s putovanja bez priložene potvrde smatrat će se neosnovanima. Potvrdu za sve usluge za čije je izvršenje zadužen Organizator putovanja Putnik na licu mjesta može dobiti od pratitelja putovanja.

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su za realizaciju ugovorenog putovanja i koristit će se za daljnju komunikaciju. Montona tours se obvezuje da osobne podatke putnika neće koristiti osim u svrhu realizacije ugovorenih putovanja. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica osiguranja ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu.

Kada se Program putovanja uključuje prijevoz brodom, isključuje se primjena Općih uvjeta u odredbama koje su drugačije uređene općim uvjetima brodara te se u tim slučajevima primjenjuju opći uvjeti brodara.

Prijavom za putovanje, Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik potvrđuje da je primio Opće uvjete brodara, da je suglasan da isti čine sastavni dio Ugovora, te odredbe općih uvjeta brodara prihvaća u cijelosti.

U slučaju spornih situacija Ugovaratelj putovanja Odnosno Putnik i Organizator putovanja se obvezuju da će iste pokušati riješiti sporazumno. Ako se utvrdi da ne postoji mogućnost mirnog rješenja spornog pitanja, slučaj će se uputiti nadležnom sudu u Pazinu.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 25. svibnja 2018. godine.